Index Page
Ντοκουμέντα της εποχής

Aπόρρητη Έκθεση της ΚΥΠ για την εξέγερση των φοιτητών στην Πάτρα

Από την πρώτη σελίδα του εγγράφου
Για συνέχεια βλ. αντίστοιχη φωτοθήκη

Σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Έκθεσις

Περί της φοιτητικής αναταραχής εις το Πανεπιστήμιον Πατρών, κατά το από 14-17/1973 χρονικόν διάστημα

Ι. Χρονική Αφετηρία της Αναταραχής - Πρώτα Γεγονότα και Εκδηλώσεις

Η Φοιτητική αναταραχή εις το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει ως χρονικήν αφετηρίαν την 8-11-1973, ότε περί την 11ην ώραν, καθ' ήν εις το Αμφιθέατρον του Πανεπιστημίου επραγματοποιείτο συνδιδιδασκαλία (400) περίπου, πρωτοετών φοιτητών, εισήλθε εντός αυτού, αυτοδικαίως και άνευ εγκρίσεως της Πανεπιστημιακής αρχής, οι εκ των ηγετικών στοιχείων της Αριστεράς, φοιτηταί: 1) Πουντουράκης Ιωάννης του Εμμανουήλ, 2) Ταγκαλάκης Διονύσιος του Χαραλάμπους, 3) ΤΣΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Αντώνιος του Ανδρέου, 4) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Κων/νος του Δημητρίου, 5) ΒΕΡΓΙΔΗΣ Δημήτριος του Κων/νου, 6) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Ηλία, και 7)ΚΑΠΑΤΟΥ Τζόγια του Χαραλάμπους, ακολουθούμενοι και υπό τινων εισέτι ομοφρόνων των, οίτινες αποσκοπούντες εις τον προσεταιρισμόν και καθοδήγησιν των πρωτοετών φοιτητών, εσκηνοθέτησαν εξωσυλλογικήν Γενικήν Συνέλευσιν των παρισταμένων, ενώπιον των οποίων δια της αναπτύξεως δήθεν φοιτητικών αιτημάτων, εξετράπησαν εις αντιστασιακήν προπαγάνδαν εις τόνον οξύ και εμπρηστικόν. Κατά την έναρξιν της συγκεντρώσεως εξελέγηξαν προεδρείον ίνα κατευθύνη τας συζητήσεις των, αποτελούμενον εκ των φοιτητών: 1) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Νικολάου του Ηλία, 2) ΖΟΥΡΝΑ Μιχαήλ του Κων/νου και ΚΑΠΑΤΟυ Τζόγιας του Χαραλάμπους. Ωσαύτως, υπό των φοιτητών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δημητρίου του Βασιλείου και ΚΑΠΑΤΟΥ Τζόγιας του Χαραλάμπους, επροτάθη κανονισμός της συγκεντρώσεως, όστις και εγένετο αποδεκτός. Ούτος περιελάμβανε τας γνωστάς θέσεις επί παρομοίων θεμάτων.

Η συγκέντρωσις ήρξατο την 11ην ώραν και επερατώθη περί την 15.30 ώραν. Εις ταύτην παρευρέθησαν πρωτοετείς φοιτηταί και γνωστοί τοιούτοι της φοιτητικής αναταραχής του προηγουμένου Ακαδημαϊκού έτους. Εκυριάρχησαν, ως επί το πλείστον, πολιτικά κομματικά συνθήματα ως, "Είμαστε η δύναμη", ¨Κάτω οι Συνταγματάρχες", "Μια καινούρια Ελλάδα", "Λεύτερη Πατρίδα", "Λαϊκή Κυβέρνηση", "Ελεύθερο Πανεπιστήμιο", "τους γράφουμε στα παπούτσια μας", "Κάτω το κεφάλαιο[ν]" και ωμίλησαν οι εξής φοιτηταί αναφερθέντες εις τα κάτωθι θέματα:

α. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Δ. του Χ.: Εχαιρέτησεν την συγκέντρωσιν, ηυχήθη το "εύ παρέστησαν" εις τους πρωτοετείς φοιτητάς, κατεφέρθη κατά της Διοικήσεως του Συλλόγου και εις σχετικήν ερώτησιν διατί ο πρόεδρος τούτου ΠΕΡΡΩΤΗΣ Θεόδωρος εξακολουθεί να κατέχη την θέσην του ενώ είναι Στρατιώτης, απήντησεν ο ίδιος: "ο ασφαλίτικος νόμος ξέρετε τι λέει". Τέλος επρότεινε δυναμικόν αγώνα δια την επίλυσιν των φοιτητικών των αιτημέτων.

β. ΑΛΕΤΡΑΣ Αλέξιος του Ιωάννου: Ανεφέρθη εις "τον περυσινόν τους αγώνα", τον οποίον εχαρακτήρισε "μεγαλειώδη" και εν συνεχεία κατεφέρθη κατά της Διοικήσεως του Συλλόγου, ήν και απεκάλεσε (χαφιεδική). ["χαφιέδικη"]
Κατεφέρθη και κατά του συστήματος των μελλόντων εκλογών εις ΑΕΙ και ισχυρίσθη ότι οι εκλογές του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το έτος 1972, υπήρξαν προϊόν "νοθείας". Κατεφέρθη κατά της ημετέρας υπηρεσίας δια τας συλλήψεις, κατά την φοιτητικήν αναταραχήν της ανοίξεως, απέτισεν φόρον τιμής δια τους "εγκλεισθέντες τότε εις την ασφάλειαν" και με δριμύτητα εκτύπησεν ανοικτά την Εθνικήν Επανάστασιν και την "Κυβέρβηση των Συνταγματαρχών".   

γ. ΒΕΡΓΙΔΗΣ Δ. του Κ.: Περιεστράφη κυρίως πέριξ των φοιτητικών εκλογών του παρελθόντος έτους, ισχυρισθείς ότι αύται υπήρξαν προϊόν νοθείας. Επέδειξεν έγγραφα δήθεν ντοκουμέντα, περί της νοθείας και των σχεδίων του προέδρου του Συλλόγου ΠΕΡΡΩΤΗ Θ., αποκλειστικώς και μόνον ίνα εντυπωσιάση. Κατεφέρθη κατά της ημετέρας υπηρεσίας ως συνεργεισάσης εις την νοθείαν και ότι αύτη είχεν εξαπολύσει βίαν πρό της διενεργείας τούτων, προκειμένου να επιτύχει αλλοίωσιν δήθεν των υπέρ αυτών αποτελεσμάτων. Τέλος κατεφέρθη κατά του εντεταλμένου Υφηγητού κ. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗ Ανδρέου, επόπτου των διεξαχθεισών εκλογών το έτος 1972 όν εκατηγόρησεν ως συνεργόν της δήθεν νοθείας και ότι ούτος την ημέραν των εκλογών συνωμίλει μετά του Διοικητού Ασφαλείας έξωθι του Πανεπιστημίου εις ό παρευρίσκετο και Αστυνομική δύναμις και ήσκει επηρεασμόν επί του φρονήματος των φοιτητών.    

...............

Για συνέχεια βλ. αντίστοιχη φωτοθήκη


Αρχική Σελίδα


Γενιά συντρόφων του ΑΦΚ της Πάτρας
e-mail: geniafakp@yahoo.com

Τελευταία ενημέρωση: 28/10/2007