Δραστηριότητες - Activities


Προσωπικά στοιχεία
Περίγυρος
Δραστηριότητες
Φωτογραφία
Πινακοθήκη
Σύνδεσμοι
Έρευνα
  • Τυπικές γλώσσες για προεπεξεργασία εικόνας, ορισμός, υλοποίηση, ιδιότητες. Βλ. SCAN Language and SCAN Pattern Visualizer.
  • Image Compression schemes using Fractals and pattern generation techniques
  • Image Encryption based on 2D pattern generation schemes.

Δημοσιεύσεις

(υπό κατασκευή)

 

Εκπαίδευση

Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Παν/μιο Πατρών και Μαθηματικό Τμήμα
Διδαχθέντα και διδασκόμενα μαθήματα:


Δομές Δεδομένων, Προγραμματισμός σε FORTRAN και PASCAL, Γλώσσες Προγραμματισμού, Μεταφραστές, Γραμμική Άλγβεβρα, Πιθανοθεωρία, Αριθμητικές Μέθοδοι, Αριθμητική Ανάλυση, Αλγοριθμικά Θέματα Εικόνας, Αλγόριθμοι για επεξεργασία και συμπίεση Εικόνας..

Αναπτυξιακά Προγράμματα

(υπό κατασκευή)

Ενδιαφέροντα

(υπό κατασκευή)

 

workanim.gif (2784 bytes)

 

Last Revised: 26/03/2002

C. Alexopoulos' Home Page
© Copyright 2001