Σύνδεσμοι σχετικοί με την Ιδεατή Αρκαδία


Σύντομη βιογραφία του Ν. Poussin
17 πίνακες του Poussin
L'Astrée, Honoré d'Urfé
Πίνακες του Poussin και βιογραφία του
Elizabeth Cropper and Charles Dempsey, "Nicolas Poussin: Friendship and the Love of Painting" Princeton: Princeton University Press, 1996, έκδοση για το έργο του Poussin.
Σχετικά με την αόρατη γεωμετρία του πίνακα "Ποιμένες της Αρκαδίας"
Encyclopedia.com - Results for Poussin, Nicolas
Περί της σημασίας των πινάκων του Poussin και του "ΕΤ ΙΝ ΑRCADIA EGΟ"
The Internet Classics Archive | The Aeneid by Virgil, Αινειάδα του Βιργίλιου, 12 βιβλία, μετάφραση John Dryden, δυνατότητα download του όλου κειμένου σε text μορφή.
A Review Article: Staging Vergil's Future and Past
Rolling Papers - Arcadia Bell Limited Edition
Order and Disorder: Classical and Romantic Physics in Arcadia, Mary Crone, Lublin Family Professor for Women in Science, Chemistry and Physics
"ET IN ARCADIA EGO", Classical Arcadia by Marc Wiesmann, Professor of French and Classics
Sculpture by Beth Cavener Stichter - Et In Arcadia Ego
A NEW CD-ROM Holds the SOLUTION of "Et in Arcadia Ego, "THE SECRET OF "ET IN ARCADIA EGO"
Et in Arcadia Ego (Website with technical tips. Embers of Arcadia exist to day and have existed...)
Et in Arcadia Ego Graduate School of Fine Arts at the University of Pennsylvania
Net in Arcadia, Α Virtual Museum of Contemporary Classicism., www.parnasse.com/net.in.arcadia.html
Et in Arcadia Ego ... Et in Arcadia Ego or Lady Croom's Latin lesson Lady Croom...
Μελέτη για το μυστικό του πίνακα του Poussin: LES BERGERS D'ARCADIE: LE SECRET D'UN TABLEAU D’EXCEPTION
Και στα αγγλικά:
SHEPHERDS OF ARCADIA: THE SECRET OF AN EXCEPTIONAL PAINTING
On the Arcadian Theme, Copy of Nicholas Poussin's Et in Arcadia, by Elsie Russell
Classical Arcadia, by Marc Wiesmann, Professor of French and Classics, Tom Stappard' s Arcadia, Skidmore College, Saratoga, New York
Chaos, Fractals, and Arcadia , Robert L. Devaney, Department of Mathematics, Boston University
Two Mathematical Ideas in Arcadia, Gove Effinger, Department of Mathematics, Tom Stappard' s Arcadia, Skidmore College, Saratoga, New York
"Arcadia" and the Aesthetic of Romanticism, Amelia Rauser, Assistant Professor of Art and Art History, Tom Stappard' s Arcadia, Skidmore College, Saratoga, New York
Ivar Peterson's Math in Arcadia (Math Assoc. of America)
Lord Byron in Arcadia
A Review in Scientific American
Filix Lope de Vega Caprio - Biography
Εt in Arcadia Ego - Σημαντικά έργα γύρω από το Αρκαδικό ιδεώδες
Uses and Abuses of Pastoral: Arcadia Re-visited University of Oslo, 24-26 April, 2003

A select bibliography of modern scholarship on pastoral

 


Τελευταία ενημέρωση: 20/07/2006

Αρχική σελίδα

Copyright 2001© - Δ. τόπος ΑΡΚΑΔΙΑ