Αλγοριθμικά Θέματα Εικόνας


 

Υλη Μαθήματος (Μάθημα επιλογής 4ο-5ο έτος - συνδιδασκαλία με μεταπτυχιακό)

Δομές Δεδομένων για Εικόνα (Ιεραρχικές δομές, πυραμίδες ή τετραδικά δέντρα), Δυαδικά δέντρα εικόνας, Αλγόριθμος Split & Merge, Kωδικοποίηση γραμμής, Κωδικοποίηση περιοχής, Συμπίεση με βάση τις Δ.Δ. Eιδικά θέματα και αλγόριθμοι για κωδικοποίηση και συμπίεση εικόνας, Μαθηματικά μοντέλα για συμπίεση εικόνας, Μαθηματική θεμελίωση της μεθόδου συμπίεσης με χρήση συναρτησιοειδών, Συμπίεση με χρήση συναρτησιοειδών. Ειδικά διακριτά συναρτησιοειδή (οικογένεια scan προτύπων, θεμελίωση , κωδικοποίηση και συμπίεση gray-scale εικόνων με εφαρμογή τους).


Βιβλιογραφία

  1. Pavlidis: Algorithms for Image Processing and Comp. Graphics
  2. Michael F. Branslay-Lyman P. Hurd: Fractal Image Compression
  3. Klinger, A. and Dyer, C.R. "Εxperiments on Picture Representation using Regular Decomposition," CGIP, 5 (1976), pp. 68-105
  4. Horowitz, S.L. and Pavlidis, T. "Picture Segmentation by a Tree Traversal Algorithm" Journal of the ACM, 23 (1976), pp. 368-388

Projects:

Οι φοιτητές θα αναλάβουν ένα project ανά ομάδες των 1-2 ατόμων. Ο βαθμός θα είναι συνάρτηση του project κατά 80-100%. Τα projects θα ανακοινωθουν σύντομα..

Πρώτο προαιρετικό project:

Δίνεται nxn frame με gray scale pictures. Να κατασκευαστεί αλγόριθμος για την κατασκευή του αντίστοιχου τετραδικού δέντρου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Να γίνει χρήση bottom-up αλγορίθμου και σάρωση της εικόνας χρησιμοποιώντας buffer ύψους 2 και μήκους n= 64.


Eκπαιδευτικό Υλικό


Ανακοινώσεις