ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1ο Έτος


yli.gif (3642 bytes)bibliogr.gif
(3601 bytes)usefull.gif (3956
bytes)anakoin.gif (3546 bytes)links.gif (3039 bytes)

Υπεύθυνος μαθήματος : Χρήστος Αλεξόπουλος

 

- Ανακοίνωση για τους παλιούς -
Οι φοιτητές των μεγαλύτερων ετών που χρωστούν το μάθημα "Δομημένος Προγραμματισμός και Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού" θα πρέπει να έχουν περάσει τις ασκήσεις (στο τρέχον έτος ή σε προηγούμενα έτη) για να δικαιούνται να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις.

 

Κρίνεται απαραίτητο, παράλληλα με το μάθημα του δομημένου προγραμματισμού να γίνονται φροντιστηριακά μαθήμα προς υποστήριξη του εργαστηρίου.

Αντικείμενο του Μαθήματος
Εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες του δομημένου προγραμματισμού. Παρουσίαση των τυπικών χαρακτηριστικών και μηχανισμών μιας δομημένης γλώσσας (Pascal). Σχεδιασμός και ανάπτυξη δομημένων προγραμμάτων με χρήση της γλώσσας αυτής. Βασικοί αλγόριθμοι.

Αντικείμενο του Φροντιστηρίου
Χαρακτηριστικά και δομές της Pascal και της Turbo-Pascal. Παραδείγματα και εφαρμογές δομημένου προγραμματισμού με την Pascal. Θεμελιώδεις αλγόριθμοι και εφαρμογές τους.

Αντικείμενο του εργαστηρίου
Στο εργαστήριο Δομημένου Προγραμματισμού δίνεται ένας αριθμός ασκήσεων που σαν αντικείμενο έχουν την εξοικείωση και την εξάσκηση των φοιτητών στις τεχνικές και τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού με τη γλώσσα Pascal. Έμφαση δίνεται στην υλοποίηση Borland Pascal 7.0.
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου δίνεται ένας αριθμός ασκήσεων (4-6) (projects) οι οποίες παραδίδονται εντός τακτών προθεσμιών. Oι ασκήσεις αφορούν στην εκπόνηση και επαλήθευση προγραμμάτων καθώς και σε θεωρητικές ερωτήσεις.


Τελευταία ενημέρωση : 28/02/2001

yli.gif (3642 bytes)bibliogr.gif (3601 bytes)usefull.gif (3956
bytes)anakoin.gif (3546 bytes)links.gif (3039 bytes)