Δημοτικά Διαμερίσματα

Ο Δήμος Μαντινείας καταλαμβάνει μέρος του Βορειοανατολικού τμήματος του Νομού Αρκαδίας και έχει συνολική έκταση 205.393 στρέμματα. Απλώνεται στο μαντινειακό οροπέδιο μεταξύ του όρους «Μαίναλο» στα δυτικά, του όρους «Λύρκειον» στα βορειοανατολικά και «Αρτεμίσιον» στα ανατολικά. Συνορεύει με το Νομό Αργολίδας στα ανατολικά και βορειοανατολικά, με το Δήμο Λεβιδίου στα Βορειοδυτικά , με το Δήμο Φαλάνθου στα Νοτιοδυτικά με τους δήμους Τρίπολης και Κορυθίου στα νότια.
Ο Δήμος Μαντινείας έχει επτά (7) δημοτικά Διαμερίσματα . Έδρα του δήμου είναι ο οικισμός Νεστάνης.

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟ
ΕΔΑΦΟΥΣ
1 Δ.Δ. ΝΕΣΤΑΝΗΣ* 49.554 24%
Ημιορεινό
2 Δ.Δ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 29.655 14.%
Ημιορεινό
3 Δ.Δ. ΚΑΨΙΑ 26.929 13%
Ημιορεινό
4 Δ.Δ ΛΟΥΚΑ** 45.545 22%
Ημιορεινό
5 Δ.Δ. ΠΙΚΕΡΝΙΟΥ 15.778 8%
Ημιορεινό
6 Δ.Δ. ΣΑΓΚΑ 22.054 11%
Ορεινό
7 Δ.Δ. ΣΙΜΙΑΔΩΝ*** 15.878 8%
Ημιορεινό
ΣΥΝΟΛΟ 205.393 100%  
*Συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός της Μηλέας της τέως κοινότητος Νεστάνης
** Συμπεριλαμβάνεται ο οικισμός Μηλιάς της τέως κοινότητας Λουκά
***Συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός του νέου Καρδαρά της τέως κοινότητας
Σιμιάδων

Οι οικισμοί του Δήμου είναι κτισμένοι στην πλειοψηφία τους στις παρυφές του όρους Αρτεμισίου, εκτός των Δ.Δ. Κάψια και Σιμιάδων που είναι κτισμένα στις παρυφές του όρους Μαινάλου. Οι οικισμοί λόγω της μορφολογίας του εδάφους χαρακτηρίζονται ημιορεινοί, εκτός από το Δ.Δ. Σάγκα που η φύση του εδάφους του τον κατατάσσει στις ορεινές περιοχές (πίνακας) Τα Δ.Δ. Νεστάνης και Λουκά καλύπτουν περίπου το μισό της συνολικής έκτασης ( 46% ) του νεοσύστατου Δήμου Μαντινείας.


Ελληνική Δημοκρατία, Νομός Αρκαδίας, Δήμος Μαντινείας
Copyright © 2002 Δήμος Μαντινείας.
All rights Reserved.